↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国小麦季度库存报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布季度库存.
*灰线为去年同期库存.


公布时间 报告名称 截至周期 本期季度库存 去年同期库存 计量单位
2018-3-29 美国小麦季度库存 2018-03-01 1,494,369 亿蒲式耳
2018-01-12 美国小麦季度库存 2017-12-01 1,873,544 2,079,360 亿蒲式耳
2017-09-29 美国小麦季度库存 2017-09-01 2,253,199 2,545,030 亿蒲式耳
2017-06-30 美国小麦季度库存 2017-06-01 1,184,413 975,603 亿蒲式耳
2017-03-31 美国小麦季度库存 2017-03-01 1,655,322 1,371,662 亿蒲式耳
2016-12-01 美国小麦季度库存 2016-12-01 2,072,691 1,745,907 亿蒲式耳
2016-09-30 美国小麦季度库存 2016-09-01 2,527,036 2,097,089 亿蒲式耳
2016-06-30 美国小麦季度库存 2016-06-01 981,301 197,210 亿蒲式耳
2016-03-31 美国小麦季度库存 2016-03-01 1,371,530 1,140,407 亿蒲式耳
2016-01-12 美国小麦季度库存 2015-12-01 1,738,367 1,529,630 亿蒲式耳
2015-10-01 美国小麦季度库存 2015-09-01 2,088,957 1,907,220 亿蒲式耳
2015-06-30 美国小麦季度库存 2015-06-01 753,272 590,283 亿蒲式耳
2015-03-31 美国小麦季度库存 2015-03-01 1,140,407 1,056,965 亿蒲式耳
2015-01-12 美国小麦季度库存 2014-12-01 1,524,590 1,474,851 亿蒲式耳
2014-09-30 美国小麦季度库存 2014-09-01 1,907,220 1,869,637 亿蒲式耳
2014-06-30 美国小麦季度库存 2014-06-01 590,283 717,889 亿蒲式耳
2014-03-31 美国小麦季度库存 2014-03-01 1,056,965 1,234,830 亿蒲式耳
2014-01-10 美国小麦季度库存 2013-12-01 1,474,851 1,670,579 亿蒲式耳
2013-09-30 美国小麦季度库存 2013-09-01 1,854,830 2,104,737 亿蒲式耳
2013-06-28 美国小麦季度库存 2013-06-01 717,889 742,620 亿蒲式耳
2013-03-28 美国小麦季度库存 2013-03-01 1,234,830 1,199,345 亿蒲式耳
2013-01-11 美国小麦季度库存 2012-12-01 1,670,579 1,662,718 亿蒲式耳
2012-09-28 美国小麦季度库存 2012-09-01 2,103,579 2,146,669 亿蒲式耳
2012-06-29 美国小麦季度库存 2012-06-01 742,620 862,246 亿蒲式耳
2012-03-30 美国小麦季度库存 2012-03-01 1,199,345 1,425,302 亿蒲式耳